các hàm trong excel

Hướng dẫn ôn tập một số hàm cơ bản trong Excel

Hướng dẫn ôn tập và sử dụng một số hàm cơ bản trong Excel chứng chỉ A với mục đích hiểu rõ các hàm và ứng dụng được để làm bài tập tin học văn phòng nâng cao trong khóa học chứng chỉ B Tin học Văn phòng nâng cao dành cho các bạn Học viên học tin học B Văn Phòng nâng cao trong khóa tin học văn phòng nâng cao tại trung tâm tin học Khoa học tự nhiên và một số trung tâm khác có đào tạo khóa tin học văn phòng nâng cao.

+ Hàm thống kê

=Sum(vùng cần thống kê)

=Count(vùng cần đếm): Chỉ đếm các ô là số

=Counta(vùng cần đếm): Ô khác rỗng. Đếm cho cả số và chuỗi

=Min(Vùng cần tính)

=Max(Vùng cần tính)

=Average(Vùng cần tính)

+ Hàm điều kiện trong Excel

=IF(Điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

các hàm trong excel

+ Hàm thống kê có đk

=Sumif(cột chứa đk, đk, cột tính tổng): Tính tổng theo 1 đk

=Countif(cột chứa đk (cột cần đếm), đk): Đếm theo 1 đk

=Dsum(bảng tính (cả tiêu đề), tiêu cột cần tính tổng, Vùng tiêu chuẩn): Tính tổng >=2 đk

=Dcount, Dcounta tương tự như Dsum

+ Hàm dò tìm

=VLOOKUP(trị dò, bảng dò, cột lấy trị, cách dò)

=HLOOKUP(trị dò, bảng dò, dòng lấy trị, cách dò)

+ Xử lý chuỗi

=LEFT(chuỗi, số ký tự)

=RIGHT(chuỗi, số ký tự)

=MID(chuỗi, vị trí bắt đầu, số ký tự)

=LEN(chuỗi)

+ Hàm ngày tháng năm

= Year(Ngày tháng năm)

= Month(Ngày tháng năm)

= Day(Ngày tháng năm)

= Date(năm, tháng, ngày)

= Today()

= Weekday(Ngày tháng năm)

+ Hàm số

=MOD(số bị chia, số chia)

=INT(số)

+ Hàm chuyển đổi:

=VALUE(chuỗi dạng số)

=DATEVALUE(chuỗi ngày tháng năm)

+ Hàm logic

And(điều kiện 1, điều kiện 2, … điều kiện n)

Or(điều kiện 1, điều kiện 2, … điều kiện n)

+ Ký tự đặt biêt

&, *, ?

Sắp xếp, lọc, rút trích

Tìm hiểu thêm: Hàm dò tìm Vlookup() – Hlookup() trong Excel

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

57

No Responses

Write a response