các hàm xử lý chuỗi

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel: Left(), Right(), Mid(), Len()

Hàm Left()

Hàm Left() trong Excel là một trong những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.

 1. Chức năng của hàm Left() trong Excel

Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ bên Trái của chuỗi (Text).

 1. Cấu trúc của hàm Left trong Excel

LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])

Giải thích:

 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.

Lưu ý:

 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
 1. Ví dụ về hàm Left() trong Excel

Ví dụ 1:

LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = Tin

Hàm Left() sẽ lấy ra 3 ký tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Hàm Right()

 1. Chức năng của hàm Right() trong Excel

Hàm Right() dùng để lấy ra n ký tự từ bên phải chuỗi (Text).

 1. Công thức của hàm Right() trong Excel

RIGHT (Chuỗi, [Số ký tự])

Giải thích:

 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên phải của Chuỗi đã cho.

Lưu ý:

 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
 1. Ví dụ về hàm Right() trong Excel

Ví dụ 1:

RIGHT(“Tin Hoc Van Phong”,4) = Phong

Hàm Right() sẽ lấy ra 4 ký tự từ bên phải chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Ví dụ 2: Sử dụng Hàm Left() và Right()

Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy điền kết quả vào cột  Mã PB và Số hiệu. Biết rằng:

Mã PB là 3 ký tự đầu của Mã NV

Số hiệu là 3 ký tự cuối của Mã NV

các hàm xử lý chuỗi

Vì Mã PB chính là 3 ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Left() để lấy ra.

Còn Số hiệu là 3 ký tự cuối bên phải của chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Right() để lấy ra.

Áp dụng Công thức hàm Left() và Right() trong Excel ta có Kết quả tại ô B5 = LEFT (A5, 3) và kết quả tại ô C5 = RIGHT (A5, 3).

các hàm xử lý chuỗi

Hàm Mid()

 1. Chức năng của hàm Mid() trong Excel

Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định

 1. Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel

MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, [Số ký tự])

Giải thích:

 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi đã cho
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

Lưu ý:

 • Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về “” (văn bản trống).
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 1. Ví dụ về hàm Mid() trong Excel

Ví dụ 1:

Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = Hoc

Hàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Hàm Len()

 1. Chức năng của hàm Len() trong Excel

Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

 1. Cấu trúc của hàm Len() trong Excel

LEN(Chuỗi)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

 1. Ví dụ về hàm Len() trong Excel

Ví dụ 1:

Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17

Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Kết hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()

Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền kết quả vào các cột  Loại, Mã Hàng và Công Suất. Biết rằng:

Loại là 1 ký tự đầu của Mã SP

Mã Hàng là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP

Công Suất là các ký tự từ thứ 6 đến hết của Mã SP

các hàm xử lý chuỗi

Hướng dẫn: Dựa vào mô tả ta có:

+ Cột Loại: Là 1 ký tự đầu của Mã SP. Cần lấy 1 ký tự nằm bên trái nên áp dụng  hàm Left() trong Excel vào công thức tại ô B3 = Left(B3,1) => A

+ Cột Mã Hàng:  Là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP. Như vậy ta cần lấy các ký tự thứ 2, 3, 4 nằm ở giữa trong Mã SP. Áp dụng hàm Mid() trong Excel vào công thức tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN

+ Cột Công Suất: Là các ký tự từ thứ 6 đến hết của Mã SP. Lấy các ký tự ở bên phải nên áp dụng hàm Right() trong Excel. Nhưng vì chiều dài của Mã SP ở từng ô khác nhau. Ví dụ: Ô A3 có chiều dài của chuỗi là 8, còn ô A4 lại có chiều dài của chuỗi là 9. Nên phải áp dụng thêm hàm Len() kết hợp với hàm Right() để lấy giá trị Công Suất trong Mã SP. Công thức tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.

Trong đó Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký tự của ô A3 (= 8) rồi sau đó trừ (- 5) 5 ký tự cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ được số ký tự cần lấy cho hàm Right() là 3.

các hàm xử lý chuỗi

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm:

Các hàm thống kê có điều kiện trong excel – Hàm Countif, Sumif, Countifs, Sumifs trong Excel

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

62

No Responses

Write a response